NIEUWSBRIEF 2 februari 2023 Thema: Aanpak Huis- en hobbydierenlijst

Het PVH is het totaal niet eens met de voorgestelde Huis- en hobbydierenlijst

We beloofden het al in de vorige nieuwsbrief: het PVH gaat voor u aan de slag. Natuurlijk kunnen wij nu niet al onze troeven op tafel leggen, dan verklappen we te veel. In de rechtszaal doen we dat uiteraard wel. Laat duidelijk zijn dat wij vinden dat de Huis- en hobbydierenlijst, zoals de Minister die voorstelt, véél te kort en willekeurig is. Veel soorten die goed te houden zijn, staan er niet op. En sommige soorten die moeilijker te houden zijn,
staan er wél op…

Wie het debat van de Kamercommissie “Dierenwelzijn (buiten de veehouderij)” op 26 januari 2023 heeft gevolgd, weet dat de Huis- en hobbydierenlijst politiek gezien wel rond is. Wij kunnen ons goed voorstellen dat de dierenliefhebber die het debat volgde, dit als tenenkrommend heeft ervaren en het gebrek aan deskundigheid stuitend vond. En terecht! De politieke keuze is helaas gebaseerd op populisme en stemmingmakerij. Dat is niet onze
werkelijkheid. Het PVH heeft aantoonbare argumenten dat de kwaliteit van de lijst onvoldoende is om het dierenwelzijn te waarborgen. En daar staan wij natuurlijk wel voor.

Het PVH gaat met juriste Erna Philippi-Gho van Natuur en Recht aan de slag

Op 1 februari jl. heeft het bestuur van het PVH in samenwerking met Erna Philippi-Gho de strategie bepaald waarmee we de juridische strijd aangaan. Een brede dierhouderij met een hoog welzijn van de gehouden dieren is de missie van het PVH. We hebben gekozen voor
een aanpak die daar goed op aansluit. De nieuwe strategie is gebaseerd op twee speerpunten:
1) Het verbod op diersoorten die goed te houden zijn, vechten we aan. Die soorten moeten gewoon te houden zijn met een houderijvoorschrift waarin staat waar u aan moet voldoen als houder.
2) Houders van soorten die meer kennis, vaardigheden of een bijzonder verblijf nodig hebben en waarvan het verbod in stand blijft, begeleiden we naar een ontheffing zodat de deskundige houders deze dieren mogen houden.

Juriste Erna Philippi-Gho wordt door het PVH gemachtigd om het PVH juridisch te vertegenwoordigen. Erna is zeer bekwaam en heeft een aantoonbare ervaring. En wat ook belangrijk is, Erna heeft het hart voor dieren op de juiste plaats! De communicatie over het proces en de resultaten verzorgt het PVH samen met Erna. Zo bent u altijd op de hoogte.

De slechte houders bederven het voor de rest en de wet is te algemeen

We vinden het onverteerbaar dat de overheid houders van dieren wegzet als mensen die
niet weten wat ze doen. De meeste houders weten precies hoe ze hun dieren moeten huisvesten en verzorgen! Maar als we eerlijk zijn: ook wij zien het soms mis gaan. En daar hebben we last van. De (incidentele) slechte houder haalt immers de publiciteit en bederft het voor de rest. Tegelijkertijd kan de NVWA zelden optreden tegen excessen omdat niet duidelijk en meetbaar is vastgesteld waar een goede huisvesting en verzorging aan moeten voldoen. Het Besluit houders van dieren is daarvoor te algemeen.

PVH helpt de verenigingen met het vertalen van de wettelijke eisen

Onze voorwaarde om het verbod op een soort juridisch aan te vechten is dat duidelijk is vastgesteld hoe de soort gehouden moet worden om het welzijn te borgen. Er moet daarom een Gids Goede Praktijken (GGP) worden opgesteld. Die bevat voor de soort(en) die gehouden mogen worden zonder ontheffing een uitwerking van de wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in artikel 1.6 t/m 1.8 van het Besluit houders van dieren. Zo kunnen we aantonen dat die soorten gehouden kunnen worden met hoog dierenwelzijnsniveau en zonder gevaar voor de mens. Die GGP’s worden in overleg met het PVH en Erna opgesteld en
beoordeeld door een deskundig dierenarts.

Wat betekent dat concreet voor u als dierhouder?

Er zijn nog geen GGP’s. We zijn op dit moment bezig een goed format voor een GGP op te stellen waarbij we zoveel mogelijk de bouwstenen voor een correcte invulling kunnen aanleveren. Dit zorgt voor duidelijke, uniforme gidsen die voor iedereen begrijpelijk zijn. Zodra het format gereed is, kan uw vereniging zich aanmelden voor het opstellen van een gids. We begeleiden u als aangesloten vereniging daarbij en zorgen er meteen voor dat er geen dubbele gidsen worden geschreven.

Geen deelnemer aan de SectorOrganisatie van het PVH?

Sluit tijdig aan! De juridische strijd vereist specialistische kennis en de kosten kunnen voor een individuele vereniging tegenvallen. Gelukkig hoeven verenigingen die zich bij het PVH aansluiten zich daarover geen zorgen te maken. Op het moment dat uw vereniging meebetaalt aan de SectorOrganisatie van het PVH, gaat Erna Philippi-Gho ook voor uw diergroep aan de slag als die met voldoende dierenwelzijn te houden valt. Samen staan we sterk. Niet alleen in de juridische strijd, maar ook daarna.

Bron:huisdieren.nu